en
plendefrrues

read more

Privacy Policy

Wrocław, dnia 23 września 2019 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka EUROGOOD GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Walońska 19/8, 50-413 Wrocław, KRS: 564736, mail: eurogoodgroup@gmail.com,

2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych – wobec braku takiego obowiązku,

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. B RODO – w celu wykonania przez Administratora umowy wiążącej Panią/Panem z Administratorem, art. 6 ust. 1 lit. C RODO – w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z Pani/Pana zatrudnieniem (np. w celu rozliczenia umowy, rozpatrzenia reklamacji), art. 6 ust. 1 lit. F RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami),

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, przykładowo – księgowej (aktualnie: Tax Support sp. z o.o., ul. Lipowa 1A, 55-020 Wrocław),

5. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pana/Pani danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pana/Pani danych osobowych. Umowy te, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pana/Pani danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pan/Pani zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres Pani/Pana zatrudnienia oraz przez wynikający z przepisów prawa (zasadniczo do upływu okresu przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych wynika z odrębnych przepisów, np. dotyczących księgowości czy rachunkowości),

7. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia,

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

10. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania,

11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania wykonywania umowy,

12. Jeżeli nie zebraliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, to posiadamy je od jednego z pośredników (takich jak Booking.com czy Hotels.com). Od tych podmiotów uzyskujemy Państwa imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.