en
plendefrrues

read more

Regulations

REGULAMIN NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH OD SPÓŁKI EUROGOOD GROUP SP. Z O.O.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady najmu lokali znajdujących się przy ul. Walońskiej we Wrocławiu od spółki Eurogood Group sp. z o.o.

2. Używane w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Czynsz – wynagrodzenie Wynajmującego z tytułu oddania Najemcy Lokalu do

używania na czas oznaczony,
2. Formularz Rezerwacji – dokument określający imię i nazwisko Najemcy, jego

adres e-mail i numer telefonu, datę przyjazdu, datę wyjazdu, rezerwowany Lokal, ilość osób, która przebywać będzie w Lokalu, Czynsz, wysokość kaucji, podpisywany przy dokonywaniu rezerwacji w sposób określony w § 2 pkt. 1 ust. 4 Regulaminu,

3. Godziny Pracy Biura – od godziny 8:00 do godziny 22:00 od poniedziałku do niedzieli,

4. Lista Ruchomości – znajdujący się w każdym Lokalu spis ruchomości (rzeczy) znajdujących się na wyposażeniu Lokalu,

5. Lokal – jeden z dziewięciu lokali mieszkalnych znajdujących się w nieruchomości budynkowej przy ul. Walońskiej 19, które Wynajmujący oferuje do oddania do używania (adresy: ul. Walońska 19/85, ul. Walońska 19/86, ul. Walońska 19/87, ul. Walońska 19/88, ul. Walońska 19/90, ul. Walońska 19/107, ul. Walońska 19/20, ul. Walońska 19/29, ul. Walońska 17/78),

6. Najemca – osoba fizyczna, osoba ustawowa lub osoba prawna biorąca od Wynajmującego do używania lokal mieszkalny, a także osoba kierująca do Wynajmującego zapytanie o dostępność lokalu w oznaczonym terminie,

7. Okres Najmu – czas, na jaki Najemca bierze w używanie od Wynajmującego Lokal, określony w dobach liczonych w ten sposób, że dobra zaczyna się od godziny 14:00, a kończy o godz 11:00 dnia następnego,

8. Portale Pośredniczące – portale internetowe kojarzące Najemców z Wynajmującymi, takie jak booking.com, airbnb.pl, hotels.com itp.,

1

9. Siedziba Biura – lokal przy ul. Walońskiej 19/8 we Wrocławiu (50-413),
10. Wynajmujący – Eurogood Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Walońskiej 19/8 we Wrocławiu (50-413), KRS: 564736 lub pracownik spółki obecny w Siedzibie Biura, dostępny pod numerem telefonu +48515515111 lub adresem e-mail:

eurogoodgroup@gmail.com.
3. Wynajmujący oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania Lokalami, w tym do

zawierania umów najmu na podstawie Regulaminu.

§ 2 REZERWACJA

1. Rezerwacji Lokalu można dokonać w następujący sposób:
1. za pośrednictwem Portali Pośredniczących, w których aktualnie Wynajmujący

zamieścił oferty najmu w sposób i na warunkach określonych w tych Portalach,
2. drogę e-mailową w ten sposób, ze Najemca skieruje zapytanie do Wynajmującego na adres eurogoodgroup@gmail.com, Wynajmujący przekaże Najemcy w ciągu 48 godzin od otrzymania zapytania informację o dostępnych Lokalach i o cenach, a Najemca w ciągu 24 godzin zarezerwuje jeden z przedstawionych lokali, akceptując za pośrednictwem wiadomości e-mail Czynsz, Lokal oraz Okres Najmu, a także wskazując w tej wiadomości dane wskazane w § 2 ust. 2

Regulaminu,
3. telefonicznie w godzinach od 8:00 do 22:00, w ten sposób że Najemca zadzwoni

do Wynajmującego pod numer +48515515111, a Wynajmujący przedstawi wówczas dostępne Lokale, wysokość Czynszu oraz Okres Najmu; jeżeli Najemca zdecyduje się dokonać rezerwacji, wówczas Wynajmujący przekaże mu potwierdzenie rezerwacji zawierające przynajmniej informacje o Lokalu, Czynszu i Okresie Najmu drogę e-mailową, a Najemca potwierdzi tą rezerwację drogę e- mailową w ciągu 12 godzin od chwili jej otrzymania, a także zamieści w tej wiadomości dane wskazane w § 2 ust. 2 Regulaminu,

4. osobiście, w dniach w godzinach od 8 :00 do 22:00 w biurze Wynajmującego przy ul. Walońskiej 19/8 we Wrocławiu w ten sposób, że Najemca i Wynajmujący podpiszą Formularz Rezerwacji.

2

2. Podczas rezerwacji należy podać: imię i nazwisko Najemcy, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, datę przyjazdu, datę wyjazdu, liczbę osób które w Okresie Najmu będą przebywać w Lokalu.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe podanie przez Najemcę którejkolwiek z informacji wskazanych w § 2 pkt 2 Regulaminu.

4. Zainteresowany musi mieć ukończone 18 lat.
5. Jeżeli Najemca skróci swój pobyt z przyczyn nieleżących po stronie Wynajmującego,

nie przysługuje mu zwrot Czynszu ani jego odpowiedniej części.

§ 3 ODWOŁANIE REZERWACJI

1. Odwołanie rezerwacji do 7 dni przed dniem, w którym najem miał się rozpocząć, jest bezpłatne (Najemca nie ponosi żadnych kosztów związanych z dokonaną rezerwacją).

2. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym, niż 7 dni przed dniem, w którym najem miał się rozpocząć, powoduje obciążenie Najemcy umówionym Czynszem w całości.

3. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić drogą e-mailową na adres: eurogoodgroup@gmail.com ze wskazaniem imienia i nazwiska Najemcy, Okresu Najmu oraz Lokalu, który miał być przedmiotem najmu.

§ 4
PŁATNOŚĆ CZYNSZU ORAZ KAUCJA

1. Wynajmujący przyjmuje następujące formy płatności: 1. gotówką,

2. przelewem na rachunek Wynajmującego, 3. kartą płatniczą lub kartą kredytową,
4. za pośrednictwem Portali Pośredniczących.

2. Wynajmujący przyjmuje płatności jedynie w polskich złotych (PLN)
3. Jeżeli Najemca korzysta z Portali Pośredniczących, powinien dokonać płatności w sposób i w terminie tam określonym oraz we wskazanej wysokości, ale nie później niż z chwilą wypełnienia dokumentów związanych z pobytem Najemcy w Lokalu (co

następuje bezpośrednio przed rozpoczęciem najmu w biurze Wynajmującego).

3

4. Jeżeli Najemca dokonuje rezerwacji w inny sposób niż określony w § 4 pkt 3 Regulaminu, powinien dokonać płatności w sposób, w terminie i wysokości określonej indywidualnie przez Strony.

5. Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję na poczet ewentualnych zniszczeń, obniżenia wartości Lokalu czy innych szkód wyrządzonych w Lokalu przez Najemcę lub osoby, które wpuszcza do Lokalu, a także w częściach wspólnych nieruchomości

6. Wysokość kaucji wynosi 200 zł i uiszczana jest przy uiszczeniu czynszu (przelewem lub gotówką bezpośrednio przed rozpoczęciem najmu, w zależności od tego jak przy rezerwacji umówią się Strony).

7. Uiszczenie kaucji jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy najmu na podstawie Regulaminu. Brak uiszczenia kaucji powoduje, że umowa najmu nie dochodzi do skutku.

8. Zwrot kaucji następuje pod warunkiem zwrotu Lokalu bez szkód, w stanie niepogorszonym, we wskazanych formach:
1. przelewem w terminie 7 dni od dnia opuszczenia Lokalu – jeżeli Najemca zażąda

takiej formy rozliczenia kaucji lub jeżeli Najemca opuszcza Lokal poza Godzinami Pracy Biura – pod warunkiem, że przy sprawdzeniu Lokalu po jego opuszczeniu przez Najemcę nie stwierdzono szkód,

2. gotówką przy zdaniu Lokalu – jeżeli Najemca zażąda takiej formy rozliczenia kaucji, przy czym zwrot kaucji gotówką może nastąpić tylko w Godzinach Pracy Biura – pod warunkiem, że przy sprawdzeniu Lokalu po jego opuszczeniu przez Najemcę nie stwierdzono szkód.

§ 5 ZAKWATEROWANIE

1. Dzienny Okres Najmu trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
2. Wejście do Lokalu odbywa się na podstawie indywidualnego 7-cyfrowego kodu, który jest przekazywany przez Wynajmującego Najemcy na adres e-mail lub SMS-em na

wskazany numer telefonu.
3. Najemca nie jest uprawniony do udostępniania kodu osobom trzecim i odpowiada za

jego nieuprawnione udostępnienie (oraz konsekwencje tym wywołane) osobom trzecim.

4

4. Najemca jest uprawniony do otrzymania od Wynajmującego karty wejściowej do Lokalu na zgłoszone żądanie. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty wejściowej Najemca zostanie obciążony karą umowną w kwocie 50 zł, która zostanie przeznaczona na wyrobienie nowej karty.

5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać w Lokalu wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

6. Przy pierwszym wejściu do Lokalu Najemca powinien sprawdzić, czy Lokal jest w stanie przydatnym do umówionego użytku (a w szczególności czy znajdujące się w nim sprzęty działają prawidłowo, czy ściany nie są poplamione, itp.). Jakiekolwiek uwagi lub zastrzeżenia co do stanu Lokalu Najemca powinien zgłosić niezwłocznie Wynajmującemu osobiście w Siedzibie Biura w Godzinach Pracy Biura, telefonicznie (+48515515111), e-mailowo (eurogoodgroup@gmail.com) i w miarę możliwości udokumentować na zdjęciach.

7. Najemca powinien również sprawdzić, czy ilość ruchomości znajdujących się w Lokalu odpowiada ilości ruchomości znajdujących się na Liście Ruchomości wyłożonej w Lokalu.

8. Najemca odpowiada za szkody wyrządzone w Lokalu zarówno przez niego, jak też przez osoby, które wpuszcza do Lokalu, a także które przebywają w Lokalu za jego wyraźną lub dorozumianą zgodą. Najemca odpowiada zarówno za rzeczywistą stratę, jak również utracone korzyści które Wynajmujący mógłby odnieść, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

§ 6
WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU

1. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu, jak również Regulaminu Porządku Domowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego powszechnie podczas przebywania w Lokalu, a w szczególności do poszanowania norm tzw. prawa sąsiedzkiego.

3. Na terenie nieruchomości budynkowej obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 8:00.

5

4. W Lokalu oraz na terenie nieruchomości budynkowej obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia tytoniu (również w formie podgrzewaczy tytoniu). Naruszenie tego zakazu będzie skutkowało koniecznością zapłaty kary umownej w kwocie 500 zł, która to kwota zostanie przeznaczona na odświeżenie Lokalu. Najemca może zostać dodatkowo obciążony kosztami związanymi z uruchomieniem instalacji przeciwpożarowej oraz z przyjazdem odpowiednich służb, inspekcji lub straży.

5. Pobyt dzieci do lat sześciu jest bezpłatny, aczkolwiek nie przysługuje wówczas dodatkowa pościel.

6. Przechowywanie w Lokalu zwierząt jest zakazane.
7. W Lokalu mogą nocować jedynie osoby w liczbie wskazanej przy rezerwacji. Goście

mogą przebywać w Lokalu od godz. 8:00 do 23:00. Najemca jest odpowiedzialny za zachowanie Gości.

§ 7
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemca jest obowiązany do utrzymywania Lokalu oraz jego zwrotu w stanie niepogorszonym.

2. Najemca jest obowiązany do opuszczenia Lokalu do chwili zakończenia Okresu Najmu, to jest najpóźniej do godziny 11:00 ostatniego dnia Okresu Najmu.

3. Zmienianie położenia mebli oraz sprzętów RTV i AGD jest zabronione.
4. Najemca nie może dokonywać w Lokalu przeróbek albo trwałych zmian.
5. Najemca nie może korzystać z dostępnego w Lokalu internetu w celu pobierania z

Internetu programów, filmów lub innych treści, w tym także treści płatnych lub zakazanych przez prawo. W przypadku ustalenia, że Najemca korzystał z udostępnionej mu sieci Internet w celu pobierania takich treści i wyrządził tym samym Wynajmującego na szkodę lub konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, Wynajmujący obciąży Najemcę tymi kosztami w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia szkody lub uzyskania informacji o konieczności poniesienia kosztów.

6. Najemca, przy pobycie dłuższym niż jedna doba, może zamówić usługę sprzątania lokalu obejmującą odkurzanie i mycie podłóg, ścieranie kurzu z mebli, zmiana pościeli i ręczników, uzupełnienie środków czystości, sprzątanie i dezynfekcja łazienki, opróżnianie koszy na śmieci, płatną w kwocie 80 zł za sprzątanie. Najemca

6

powinien zamówić tą usługę przy rezerwacji lub w czasie pobytu, ale najpóźniej dzień

przed planowanym terminem sprzątania.
7. Sprzątanie obejmuje: odkurzanie i mycie podłóg, ścieranie kurzu z mebli, zmiana

pościeli i ręczników uzupełnienie środków czystości, sprzątanie i dezynfekcja

łazienki , opróżnianie koszy na śmieci
8. Najemca jest uprawniony do wynajęcia miejsca parkingowego znajdującego się w

parkingu podziemnym, płatne w kwocie 35 zł za dobę. Najemca powinien wskazać, że

jest zainteresowany najmem miejsca parkingowego, przy rezerwacji.
9. W przypadku najmu miejsca parkingowego Najemca otrzymuje kartę parkingową, która jest mu wydawana w Biurze bezpośrednio przed rozpoczęciem najmu lub jest pozostawiona w Lokalu, w przypadku gdy Najemca przybywa do Lokalu poza

godzinami pracy Biura.
10. W przypadku utraty karty parkingowej Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną

w kwocie 50 zł, która przeznaczona zostanie na wyrobienie nowej karty parkingowej. 11. Jeżeli Najemca nie zabiera swojego samochodu z miejsca parkingowego po upływie Okresu Najmu, Wynajmujący jest uprawniony do odholowania samochodu Najemcy

na parking strzeżony na koszt i niebezpieczeństwo Najemcy.
12. Najemca nie jest uprawniony do oddawania Lokalu w najem lub do bezpłatnego

używania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie. 13.Zabronione jest wnoszenie do Lokalu przedmiotów, których posiadanie jest zabronione przez prawo. W przypadku podejrzenia wniesienia takich przedmiotów do

Lokalu Wynajmujący niezwłocznie zawiadomi odpowiednie służby.

§ 8
PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Najemcę do Lokalu.

2. W Okresie Najmu dostęp do Lokalu oddanego Najemcy w najem jest ewidencjonowany za pomocą systemu rejestrującego wejścia i wyjścia do Lokalu.

3. W przypadku braku opuszczenia Lokalu przez Najemcę w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą za kolejny Dobowy Okres Najmu. Wynajmujący jest także uprawniony do wejścia do Lokalu w celu

7

poinformowania Najemcy o zakończeniu Okresu Najmu oraz do poinformowania

odpowiednich służb o bezprawnym zajmowaniu jego Lokalu.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Najemcę w

Lokalu po zakończeniu najmu przedmioty.
5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu

pozostawionego przez Najemcę w parkingu podziemnym.
6. Wynajmujący zastrzega sobie uprawnienie do zmiany Lokalu zarezerwowanego przez

Najemcę na Lokal o kategorii tej samej lub wyższej, o czym Wynajmujący

niezwłocznie Najemcę poinformuje.
7. Wynajmujący jest uprawniony do odmowy udostępnienia Lokalu Najemcy w

przypadku stwierdzenia, że Najemca jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub w przypadku podejrzenia, że Najemca chce skorzystać z Lokalu w ten sposób, że popełni w nim przestępstwo lub wykroczenie. Wynajmujący zwraca wówczas Najemcy połowę uiszczonego Czynszu w sposób określony w § 4 ust. 7 Regulaminu.

§ 9 REKLAMACJE

1. Jeżeli Najemca ma zastrzeżenia co do jakości świadczonych przez Wynajmującego usług, może złożyć reklamację drogę elektroniczną na adres e-mail: eurogoodgroup@gmail.com.

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący poinformuje Najemcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przy pierwszym kontakcie z Wynajmującym Najemca otrzymuje klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, w której są mu przekazywane wszystkie niezbędne informacje dotyczące ochrony danych osobowych w oparciu o przepis art. 13 i 14 RODO.

2. Sposób przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności, stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu.

8

3. W Siedzibie Biura znajduje się monitoring. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem znajduje się bezpośrednio przed wejściem do Siedziby Biura.

§ § 1 11 1 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przed dokonaniem rezerwacji Lokalu Najemca jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. Rezerwacja Lokalu jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.